NYHETER

Reglerna gällande sjuk- och föräldradagpenningen ändras vid årsskiftet – kolla din FöPL-inkomst

18.12.2019 | Företagarna i Finland


Det lönar sig att hålla FöPL-inkomsten på rätt nivå då reglerna för dagpenning ändras.Ändringen berör både företagare och löntagare. Betydelsen är större för företagare, eftersom de fastställer sin FöPL-inkomst själva och då också nivån på både pensionsförsäkringsavgift och dagpenning. I fortsättningen kommer man att använda årsinkomsten för beräkning av dagpenningen för en företagare som till exempel blir sjukskriven. Årsinkomsten beräknas på de tolv kalendermånader som föregått den kalendermånad då förmånsrätten börjar.Efter årsskiftet kan sjukdagpenningen inte längre baseras på inkomsterna under de sex månader som föregår dagpenningsperioden, trots att de skulle vara över 20 procent högre än inkomsterna som konstaterats i senaste beskattning. Från och med början av år 2020 kommer föräldradagpenningen, sjukdagpenningen och rehabiliteringspenningen att fastställas utifrån årsinkomsten. Nivån på förmånerna förblir oförändrad.Företagarens årsinkomst beräknas utgående från FöPL-inkomsten. Arbetspensionsbolaget Elo påminner om att FöPL-inkomsten inte kan ändras retroaktivt, utan tidigast från och med ändringsanmälan. Om FöPL-inkomstens belopp har förändrats under de tolv månader som granskas, beaktas den genomsnittliga arbetsinkomsten. Om företagaren har ett lönearbete vid sidan av företagsverksamheten beaktas både löneinkomsten och FöPL-inkomsten i årsinkomsten. I årsinkomsten inkluderas inte löneinkomst från eget företag eller förvärvsinkomst från näringsverksamhet.Moderskaps-, föräldra- och rehabiliteringspenning bestäms enligt årsinkomstFrån och med den 1.1.2020 beräknas årsinkomsten utifrån de 12 kalendermånader som föregått den kalendermånad då rätten till dagpenning börjat. Inkomster under den kalendermånad som infaller mellan granskningsperioden på 12 månader och tidpunkten då rätten till dagpenning börjar, beaktas inte.Moderskaps-, faderskaps- och föräldradagpenning, specialvårdspenning, donationsdagpenning och rehabiliteringspenning, där rätten till förmåner börjar den 1.1.2020 eller senare, och även sjukdagpenning där arbetsoförmågan börjat den 1.1.2020 eller senare, bestäms utgående från årsinkomsten.Föräldradagpenningen kan även i fortsättningen bestämmas utgående från inkomsten som legat som grund för en föregående föräldradagpenning, om den beräknade tidpunkten för det nya barnets födelse infaller innan det föregående barnet fyllt tre år. I och med förändringen motsvarar dagpenning och rehabiliteringspenning bättre den sökandes faktiska inkomstnivå. Nivån på förmånerna förblir oförändrade i de olika inkomstklasserna.Fpa får nödvändiga inkomstuppgifter från olika register

I fortsättningen drar man inte längre av utgifter för inkomstens förvärvande, som exempelvis kostnader för arbetsresor, från årsinkomsten. Fpa får i regel de uppgifter som behövs direkt från inkomstregistret och försäkringsanstalterna. Dessa behöver alltså inte meddelas separat till Fpa. Det här förenklar ansökningen av förmåner.Dagpenningen kan undantagsvis bestämmas på basis av inkomsten från de tre sista månaderna i granskningsperioden, om kunden under granskningsperioden blivit klar med sin yrkesutbildning och avlagt en examen, fullgjort värnplikt eller civiltjänst eller varit vårdledig efter en föräldradagpenningsperiod.Redaktionen

https://www.yrittajat.fi/sv/nyheter/615805-reglerna-gallande-sjuk-och-foraldradagpenningen-andras-vid-arsskiftet-kolla-din-fopl

Kontakta oss

Proax Redovisning
Torggatan 9 A6
22100 MARIEHAMN

tel: +358 50 5919971

Extranet

Användarnamn:

Lösenord:
© 2017 Proax Redovisning + Designed by Roisin Dubh Music & Media