NYHETER

Informationspaket om vilseledande marknadsföring

24.04.2018 | Företagarna i Finland


Vilseledande marknadsföring och bluffakturor

Här finns information om typisk vilseledande marknadsföring, hur man reklamerar, krav på samtalsinspelningar och kontakten med indrivningsbyrån. Tilläggsuppgifter gällande avtalsrättens allmänna frågor och exempelvis uppsägning av avtal finns på Företagsverksamhetens ABC i avsnittet som behandlar avtalsjuridik.

Avtal som slutits per telefon

Uppsägning

Avtal som slutits per telefon förbinder parterna och det är helt tillåtet att sluta dylika avtal.  Då en viss tjänst säljs t.ex. via telefon och då man samtidigt avtalar om tjänstens villkor och slutandet av avtalet, anses avtalet ha slutits på basis av diskussionen. Distansförsäljningsavtal mellan företag är omedelbart bindande och de har ingen allmän lagbaserad annulleringstid. Efteråt kan det vara svårt att framföra bevis på vad som avtalats i telefon. På den här sidan finns grundläggande information om skillnader mellan avtal som är tidsbundna och som gäller tillsvidare och uppsägning av avtal

Att reklamera

En reklamation ska alltid göras skriftligen! Om tjänsten enligt orderbekräftelsen inte har beställts eller om den inte motsvarar det man avtalat om i telefon ska man genast reklamera. Med hjälp av reklamationen kan företagaren i efterhand bevisa att hen har reagerat på olägenheten i orderbekräftelsen eller fakturan.

Reklamation till indrivningsbyrå och klagan från indrivningsbyrån

Ibland kan fordran överföras till en indrivningsbyrå trots reklamationen och indrivningsbyrån skickar då en indrivningsfaktura. Då är det väldigt viktigt att skriftligen reklamera till indrivningsbyrån. Samma argument som man framfört till den ursprungliga avsändaren av fakturan som saknar grund kan man framföra till indrivningsbyrån. Även i det här fallet är det enklast att sköta ärendet via e-post. Det rekommenderas att reklamationen till avsändaren av den ursprungliga fakturan bifogas som bilaga till reklamationen. Det är väldigt viktigt att i reklamationen kräva att indrivningen avbryts och förbjuda indrivningsbyrån att använda tratta, dvs. en offentlig betalningsuppmaning.

Granskning av inspelningen av telefonförsäljningen och förbud av direktmarknadsföring

En företagare omfattas också av dataskydd i telefonförsäljningssituationer. Det har förekommit en rad oklarheter gällande telefonförsäljningen mellan företag. Parternas åsikter skiljer sig till exempel om huruvida tjänsten som erbjudits i telefon har beställts och vad som överenskommits under telefonsamtalet. En del av meningsskiljaktigheterna är relaterad till hurudant dataskydd företagaren har gällande telefonmarknadsföring.  Företagaren har oberoende av företagsform alltid enligt lagen rätt att granska inspelningar från telefonmarknadsföringen samt rätt att neka sig från telefon- eller övrig direktmarknadsföring.

Vilseledande marknadsföring och ogiltighetsprinciperna gällande lagen om rättshandlingar

Fråga: Jag slöt ett avtal via telefon på basis av felaktig information som jag delgivits. Kan jag häva avtalet?

Svar: I princip är telefonavtal lika giltiga som muntliga avtal. Företag emellan är även distansförsäljningsavtal direkt bindande och de har ingen allmän uppsägningstid på basis av lagen. Detta innebär dock inte att ett avtal i alla situationer trots försäljarens påståenden skulle trätt i kraft såsom hen beskriver.

I lagen om rättshandlingar räknas särskilda allmänna principer för avtalets ogiltighet upp. Enligt lagen är en rättshandling som företagits genom svikligt förledande inte bindande för den berörda parten.  Termen är gammalmodig och i vardagsspråk kan det t.ex. innebära felaktig eller vilseledande information. Undanhållande av fakta kan även vara svikligt förledande.

Åtta konkreta tips

1. Förbind dig aldrig att beställa någonting per telefon. Kräv alltid en skriftligt offert med avtalsvillkoren.

2. Bekanta dig noggrant med villkoren. Fakturan bör alltid överensstämma med avtalet.

3. Reklamera genast. Begär skriftligt en bandning av samtalet vid reklamationsfall. Om du inte får bandningen, tag kontakt med datatillsynsmannen.

4. Om det hänvisas till något avtal eller någon beställning i fakturan, måste avtalsvillkoren vara tydligt tillgängliga.

5. Dokumentera alltid brevväxlingen.

6. Gör en skriftlig anmälan åt indrivningsbyrån om du får ett indrivningsbrev. Meddela att du inte har avtalat om något med fakturan avsändare. Tillfoga alla behövliga dokument i meddelandet.

7. Gör vid behov en polisanmälan.

8. Om du upplever att du att råkat ut för en bluffaktura, kan du kontakta Företagarna i Finlands rådgivning.https://www.yrittajat.fi/sv/nyheter/573832-informationspaket-om-vilseledande-marknadsforing

Kontakta oss

Proax Redovisning
Torggatan 9 A6
22100 MARIEHAMN

tel: +358 50 5919971

Extranet

Användarnamn:

Lösenord:
© 2017 Proax Redovisning + Designed by Roisin Dubh Music & Media