NYHETER

Så förändras din beskattning nästa år

20.12.2017 | Företagarna i Finland


Momsbeskattningen vid import överförs från Tullen till Skatteförvaltningen

Från och med den 1.1.2018 betalar och deklarerar företag som registrerats som momsskyldiga momsskatten vid import till Skatteförvaltningen. I fortsättningen kan alla ärenden gällande momsbeskattningen skötas hos Skatteförvaltningen.

Momsdeklarationerna vid import lämnas i fortsättningen på eget initiativ. En betydande förbättring är att momsskatten för import inte längre måste betalas innan den avdras då företaget riktar skatten och eventuella avdrag på den till förtullningsmånaden.

Privatpersoner och sådana företag som inte finns i registret över mervärdesskatteskyldiga sköter även i fortsättningen ärenden gällande momsbeskattningen av varuimport i Tullen.

Beskattning av förvärvsinkomster

Till skatteunderlagen för förvärvsinkomster föreslås indexjusteringar som motsvarar höjningen av kostnadsnivån. Justeringen skulle ske genom en höjning av inkomstskatteskalans alla inkomstgränser samt genom att öka beloppet för arbetsinkomstavdraget och grundavdraget. Marginalskatteprocenterna för skalans alla inkomstklasser skulle sänkas. Den så kallade solidaritetsskattens nedre gräns skulle kvarstå på 74 200 euro efter indexjusteringen.

Man föreslår att Yle-skattens uppbyggnad ändras bland annat så att de med lägst inkomst befrias från skatten.

Kombinationseffekten av ovannämnda åtgärder skulle lätta arbetets beskattning med cirka 270 miljoner euro. Då höjningen av löntagarpremierna och en generell ökning av lönenivåerna tas i beaktande förblir beskattningen av löneinkomsterna i det stora hela oförändrad nästa år. 

Skattefrihet för utbildning som bekostas av arbetsgivaren utvidgas

Till inkomstskattelagen föreslås en bestämmelse gällande skattefrihet i arbetstagarens beskattning för utbildning som arbetsgivaren bekostar. Utbildning som bekostas av arbetsgivaren skulle inte ge upphov till skattepliktig inkomst för arbetstagaren om utbildningen sker i arbetsgivarens eller arbetsgivare inom samma koncerns intresse.

Förutom utbildning som strävar efter att upprätthålla eller utveckla yrket skulle skattefriheten på så vis även omfatta exempelvis grundläggande utbildning, yrkesutbildning, yrkesinriktad fortbildning som leder till examen eller utbildning som ger ökad kompetens. Bestämmelsen skulle även tillämpas på bolagets ledning, aktiebolagets aktieägare samt bolagsmännen i öppna bolag och kommanditbolag.

För resekostnadsersättningar i samband med utbildning tillämpas bestämmelserna om ersättning för resekostnader som arbetsgivaren erhållit för arbetsresan. Med undantag för huvudbestämmelsen skulle resekostnadsersättningarna vara skattepliktig inkomst i de fall där utbildningens skattefrihet skulle utvidgas till att omfatta bl.a. studentexamen från den grundläggande utbildningen, yrkesinriktad grundläggande utbildning och högskoleutbildning eller utländsk examen som motsvarar dessa.

Företagarna i Finland har stött förslaget eftersom det inte funnits en uttrycklig bestämmelse för skattebehandlingen av utbildning som bekostas av arbetsgivaren tidigare och den nuvarande beskattningspraxisen grundar sig på allmänna bestämmelser gällande inkomstskatteplikten samt rättspraxisen. Utbildningskostnaderna är förknippade med tolkningsfrågor och situationen har inte varit tillfredsställande. Dessutom utvidgar propositionen skattefriheten till att även omfatta kostnader i samband med grundexamen.

Befrielse från överlåtelseskatt vid ändring av verksamhetsform

Förslag om att lagen om överlåtelseskatt ska ändras så att man för överlåtelse av fastighet och värdepapper inte behöver erlägga överlåtelseskatt vid ändring av verksamhetsform där affärs- eller yrkesutövaren eller jord- eller skogsbrukaren grundar den här verksamheten för att fortsätta aktiebolaget vars aktier hen antecknar.

Med den föreslagna ändringen underlättas jord- eller skogsbrukets och affärs- samt yrkesutövarnas möjlighet att välja en ändamålsenlig företagsform utan eventuella överlåtelseskattepåföljder.

Höjning av fastighetsskattens övre gräns

Regeringen drog i sista stund tillbaka avsikten att höja fastighetsskattesatsens nedre gränser nästa år. Det skulle i praktiken ha inneburit att kommuner som tillämpat nedre gränsen skulle varit tvungna att höja skatten. Företagarna i Finland hade fäst uppmärksamhet vid tvångshöjningen av nedre gränsen eftersom en höjning skulle ha ökat boendekostnaderna där kostnadsnivån är hög sedan tidigare.

Fastighetsskattens övre gräns stiger dock nästa år så att den övre gränsen för allmänna fastighetsskattesatsen samt fastighetsskattesatsen för andra än stadigvarande bostadshus höjs från 1,80 procent till 2,00 procent.

Den övre gränsen för fastighetsskattesatsen som ska verkställas år 2019 höjs dessutom från 0,90 procent till 1,00 procent. Detta ger kommunerna möjlighet att höja fastighetsskatten om de vill.

Bild: Pixhillhttps://www.yrittajat.fi/sv/nyheter/567609-sa-forandras-din-beskattning-nasta-ar

Kontakta oss

Proax Redovisning
Torggatan 9 A6
22100 MARIEHAMN

tel: +358 50 5919971

Extranet

Användarnamn:

Lösenord:
© 2017 Proax Redovisning + Designed by Roisin Dubh Music & Media