NYHETER

Skatteförvaltningens utredning av beskattningsvärdena på fastigheter på Åland ännu inte slutförd

15.12.2017 | Skatteförvaltningen


Skatteförvaltningen har noterat att vissa fastigheter på Åland inte har omfattats av fastighetsbeskattningen. Dessa fastigheter är ofta öar eller delar av öar i skärgården vilka används för fritidsbruk. Skatt har inte påförts exempelvis av den anledningen att fastigheterna ogrundat har betraktats som gårds- eller skogsbruksenheter.

Skatteförvaltningen vet för närvarande inte hur många fastigheter som inte omfattas av fastighetsbeskattningen. Skatteförvaltningen utreder från fall till fall antalet fastigheter eller delar av fastigheter och uppgifterna om deras arealer. Därför är det för tidigt att säga hur många fastighetsägare som berörs av detta.

Fastigheter beskattas enligt fastighetsskattelagen frånsett de undantag som särskilt föreskrivs i denna lag. Exempelvis jord- och skogsbruksmark omfattas inte av fastighetsskatt. Endast en gård som betraktas som gårdsbruk kan ha skog, jordbruksmark eller s.k. impediment som befriats från fastighetsskatt. Med gårdsbruksenhet kan betraktas endast sådana fastigheter på vilka det bedrivs jord- eller skogsbruk.

Enligt högsta förvaltningsdomstolens avgörandepraxis har exempelvis tiotals hektar stora områden i skärgården som används för rekreation inte betraktats som gårds- eller skogsbruksenheter. Fastighetsskatt har påförts för sådana områden i sin helhet.

Fastighetsskattelagen tillämpas om inte något annat följer av Ålands lagstiftning. På Åland kan man självständigt fastställa de övre och undre gränserna för fastighetsskattesatsen. Fastighetsvärderingen på Åland baserar sig dock på lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen och de beslut som Skatteförvaltningen årligen utfärdar med stöd av denna lag. Grundprinciperna för värdering av fastigheter har varit oförändrade i flera år.

Skatteförvaltningen kontaktar Ålands kommunförbund så snart närmare information finns att tillgå.http://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/for_medie/pressmeddelanden/2017/skattef%C3%B6rvaltningens-utredning-av-fastigheternas-beskattningsv%C3%A4rden-%C3%A4nnu-inte-slutf%C3%B6rd/

Kontakta oss

Proax Redovisning
Torggatan 9 A6
22100 MARIEHAMN

tel: +358 50 5919971

Extranet

Användarnamn:

Lösenord:
© 2017 Proax Redovisning + Designed by Roisin Dubh Music & Media